Xiaolei (Simon) LIANG

Chief Executive Officer

 

 

 

Fuliang Wang

VP, Mining Development 

Qingsheng Wang

Chief Engineer