Xiaolei (Simon) LIANG

   Chief Executive Officer

 

 

 

   

Fuliang Wang  

VP, Mining Development

 

  


 

Qingsheng Wang

Chief Engineer